Lämna synpunkter

Här kan ni lämna synpunkter på vår skolverksamhet.
Ni väljer själva om ni vill vara anonym men för återkoppling så behövs en mailadress.
För kontakt till respektive personal, felanmälningar m.m. gå in på kontaktsidan för mera information!

Rutiner för klagomål

Om det genom klagomål kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Omfattningen av och innehållet i klagomålen är därför en viktig del av huvudmannens kvalitetsarbete, såväl i uppföljningen som analysen.
Det finns tre sätt att framföra ett klagomål:
  
• Genom Söderby friskolas hemsida, www.soderbyfriskola.se.
   Länk finns på första sidan.
• Genom att maila till rektor Elena Alge.
   Information om mailadress finns på skolans hemsida.
• Genom att framföra det direkt till skolans personal
   som tar det vidare till rektor.

  
Information om klagomålet ska framföras till huvudmannen genom de veckovisa möten som sker mellan samordnaren på enheter och rektor och sedan vidare till de veckovisa möten som sker mellan rektor och huvudmannens representant, styrelsens ordförande. Klagomålet ska skyndsamt utredas av rektor, eller av huvudmannen om så krävs, och åtgärdas. Återkoppling ska alltid ges till den klagande. En bekräftelse om att klagomålet är mottaget ska lämnas till den klagande inom 48 timmar av rektor. Inom två veckor ska den klagande få ta del av resultatet av utredningen gällande klagomålet. Svaret ska lämnas skriftligt. Rektor ska till styrelsen (huvudmannen) för Söderby friskola ekonomisk förening rapportera eventuella klagomål samt informera om hur ärendet hanterats. Tystnadsplikten ska dock alltid respekteras.
Vilka som är skolans rutiner för klagomål ska informeras till föräldrar på föräldramöte. Det ska även informeras om dessa rutiner vid inskrivning av barnet i föreningen.