Stadgar

§ 1
Söderby Friskola Ekonomisk Förening är en ekonomisk förening vars ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva undervisning och barnomsorg för de barn vars föräldrar är medlemmar i föreningen.
§ 1.1
Föreningen har att verka för att den av styrelsen upprättade och av föreningsstämman godkända verksamhetsplanen följs.
§ 1.2
Föreningen skall bedriva skolundervisning enligt gällande lagar. Undantag från detta kan endast göras om Skolverket medger undantag, som begärts av föreningens styrelse.
§ 1.3
Föreningen skall bedriva fritidshemsverksamhet för barn vid Söderby Friskola. Verksamheten drivs enligt gällande lagar och i enlighet med Salems kommuns riktlinjer med samlad skoldag respektive fritidshem.
§ 1.4
Föreningen kan bedriva barnomsorg för barn 1-5 år. Verksamheten drivs då enligt gällande lagar och i enlighet med Salems kommuns riktlinjer för fristående barnomsorg.
§ 1.5
Den personal som arbetar för föreningen skall utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och efter de arbetsbeskrivningar som godkänts av styrelsen.
§ 2
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§ 3
Föreningens styrelse har sitt säte i Salems kommun.
§ 4
Medlemskap
§ 4.1
Föreningen har två kategorier av medlemskap: Familjemedlemskap (F-medlem) och Personalmedlemskap (P-medlem).
§ 4.1.1
Ansökan om nytt F-medlemskap får beviljas endast då barn skrivs in i Föreningens skola eller förskola.
§ 4.1.2
P-medlemskap är obligatoriskt för anställda med avtal om tillsvidareanställning vid Söderby Friskola Ekonomisk Förening.
§ 4.1.3
Medlemskap i båda kategorierna är ej möjlig.
P-medlemskap äger företräde framför Fmedlemskap i det fall förutsättningar finns för båda.
§ 4.1.4
F-medlemskap grundas på respektive elevs folkbokföringsadress. En och samma folkbokföringsadress kan endast ligga till grund för ett medlemskap (om rösträtt se § 10.9).
§ 4.2
Erhållande av medlemskap
För att komma ifråga för medlemskap skall ansökan åtföljas av bindande ansökan om inskrivning vid Söderby friskola eller förskola. (F-medlemskap), eller kopia på avtal om tillsvidareanställning vid Söderby Friskola (P-medlemskap). Meddelande om bifall skall åtföljas av kopia av dessa stadgar.
§ 4:3
Köhantering
En plats till skolan erhålls genom ansökan. Om plats ej finns att tillgå vid ansökningstillfället kan barnet placeras i skolans elevkö. En plats i skolans elevkö erhålls genom ansökan. Intagning av uppkommen plats sker i turordning enligt ansökningsdatum. Som ansökningsdatum gäller det datum skolan erhållit ansökan. Förtur i elevkö erhålls av syskon till barn som redan är inskrivet i skolan. Denna förtur erhålls för syskon samt för bonussyskon som är skriven på samma adress som en elev på skolan är skriven på.
§ 4.4
Medlems uppgifter
Varje medlem skall följa föreningens gällande stadgar och av föreningsstämman fattade beslut, samt fullgöra de arbetsuppgifter inom föreningens verksamhet som beslutats av styrelsen. Arbetsuppgifterna består dels i deltagande i föräldramöten, föreningsstämman, etc. samt i andra aktiviteter som styrelsen uppdrar. Styrelsen fastställer antalet arbetsdagar per läsår. Befrielse från att fullgöra arbetsuppgift kan medges genom beslut av styrelsen. P-medlem är undantagen från de arbetsuppgifter som beskrivits ovan.
§ 4.5
Medlems rättigheter
Medlem får ansökan om inskrivning behandlad med förtur om ett/flera syskon redan är inskrivna i Föreningens verksamhet (Syskonförtur). Medlem får säga upp eget barns plats i skolan eller i förskolan. Uppsägning, som skall göras skriftligt, påverkar inte inskrivna syskons plats i skolan eller i förskolan. Uppsägning behöver inte motiveras.
§ 4.6
Medlemskaps upphörande

För F-medlem upphör medlemskapet då medlemmen inte längre har barn i skolan eller i förskolan, oavsett om barnet/barnen gått ut skolans sista årskurs eller om platsen/platserna i skolan sagts upp. För P-medlem upphör medlemskapet då anställningen upphört. P-medlem vars anställning upphört och som har barn inskrivet i Föreningens verksamhet, övergår till kategori F- medlem.
§ 4.7
Medlems uteslutning

Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som brutit mot föreningens stadgar. Medlems barn mister dock inte sin elevplats i den obligatoriska skolverksamheten.
§ 5
Styrelsens förvaltning, ansvar och befogenheter

§ 5.1
Styrelsen skall tillse att föreningens verksamhet och ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. Målsättningen skall vara att inkomster, medlemsinsatser och bidrag, förvaltas på ett sätt som gynnar verksamheten i den skola, förskola och fritidshem föreningen driver. Överskott skall fonderas för framtida verksamhet. Underskott skall täckas med fonderade medel eller med lån. Styrelsen fattar beslut om disponeringen av eventuella budgetöverskott.
§ 5.2
Styrelsen tillsätter en rektor som är ansvarig såväl för den pedagogiska verksamheten som för övriga verksamheter i skolan, förskolan och fritidshemmet.
§ 5.3
Styrelsen skall vidare tillse att lokaler, materiel och utemiljö är av god beskaffenhet. För det praktiska utförandet av tillsyns- och underhållsåtgärder skall styrelsen i första hand använda medlemmar.
§ 6
Revisor och revisorsuppleant
En revisor och en revisorsuppleant utses av föreningsstämman för en tid av två år, valda vid olika år.
§ 7
Valberedning

Valberedning bestående av tre personer utses av föreningsstämman för en tid av två år, valda vid olika år. Valberedningens sammankallande väljs för två år i särskilt val.
§ 8
Styrelsen
§ 8.1

Val av styrelse, styrelsens sammansättning
Föreningsstämman väljer styrelsen som skall bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter, samt två till sex suppleanter. Styrelsens ordförande väljs för två år, i särskilt val. Styrelsens sex ordinarie ledamöter väljs för två år, med tre ledamöter med P-medlemskap och tre ledamöter med F-medlemskap. Halva antalet ledamöter väljs varje år. Ledamot som väljs i fyllnadsval skall ej räknas in i detta antal. Styrelsens suppleanter väljs för två år, med minst hälften av suppleanterna med P-medlemskap och övriga suppleanter med F-medlemskap. Halva antalet suppleanter väljs varje år. Suppleant som väljs i fyllnadsval skall ej räknas in i detta antal. Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
§ 8.2
Styrelsens sammanträden, beslutsmässighet och protokoll

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av röstberättigade ledamöter eller suppleanter är närvarande. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden. Vid möte utser ordföranden tjänstgörande suppleant för frånvarande ledamot bland de suppleanter som närvarar. Skolans rektor är föredragande i styrelsen. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
§ 8.3
Rösträtt, yttranderätt och omröstning

Vid styrelsens sammanträden har ordförande, ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter rösträtt och förslagsrätt. Närvarande, ej tjänstgörande, suppleanter har yttranderätt. Votering avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller ordförande avgörandet. Röstning med fullmakt eller genom ombud får ej förekomma. Tjänstgörande suppleant är ej att anse som ombud för den i vars ställe han inträtt.
§ 9
Föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
§ 9.1
Ordinarie Föreningsstämma skall hållas senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Extra föreningsstämma skall hållas om styrelsen anser det nödvändigt, om revisorer eller minst en tiondel (eller närmast högre heltal) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen hos styrelsen begär det, med angivande av ärende(n) som skall behandlas av stämman.
§ 9.1.1
I anslutning till avslutad stämma bör styrelsen ge möjlighet till frågestund.
§ 9.2
Kallelse till föreningsstämma skall av styrelsen utsändas per post eller e-post. Kallelse till stämma skall ske tidigast fyra veckor före både ordinarie och extra stämma, senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Om styrelsen inte inom fyra veckor efter mottagandet av stadgeenlig begäran om extra föreningsstämma, från medlemmar eller revisorer, kallat till sådan stämma, får medlemmar eller revisorerna själva utfärda kallelsen. Sådan kallelse skall iaktta stadgad utlysningstid för extra föreningsstämma och innehålla samtliga kallandes namn. Ärende(n) som skall behandlas av extra föreningsstämma skall anges i kallelsen.
§ 9.3
Då kallelse till föreningsstämma utgått skall den kallande omedelbart genom brev underrätta revisorn därom.
§ 9.4
Ordinarie föreningsstämma och av styrelsen eller av revisorn begärd extra föreningsstämma är beslutsmässig med det antal medlemmar som infunnit sig på stämman. Extra föreningsstämma som begärts av medlemmar är beslutsmässig om minst två tredjedelar (eller närmast högre heltal) av föreningens medlemmar infunnit sig till stämman.
§ 9.5
Medlem som önskar ärende till behandling på ordinarie föreningsstämma skall senast två veckor före stämman skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen. Styrelsen är skyldig att ge stämman möjlighet att behandla ärendet och kan, men behöver inte, avge eget yttrande.
§ 9.6
Senast en vecka före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen hålla följande handlingar tillgängliga för medlemmar att hämta i föreningens kansli:
1. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse.
2. Styrelsens förslag till vinst- / förlustdispositioner och arvoden.
3. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande läsåret.
4. Förteckning över förtroendevalda, med uppgift om vilkas mandattid som löpt ut och vilka som har mandattid kvar.
5. Valberedningens förslag till ny- eller omval till förtroendevalda.
6. Övriga ärenden som styrelsen anmäler till behandling av föreningsstämman.
7. Övriga ärenden som i stadgeenlig tid anmälts av medlemmar.
§ 9.7
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän och rösträknare.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av resultat- och balansräkningen.
7. Föredragning av styrelsens förslag till dispositioner.
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen. Styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter får ej deltaga i detta beslut.
10. Fastställande av dispositioner. I detta beslut får styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter ej deltaga.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. I detta beslut får styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter ej deltaga.
12. Fastställande av arvoden. I detta beslut får styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleant ej deltaga.
13. Beslut om verksamhetsplan och budget för det kommande läsåret.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. (Se § 9.1). 15.1. Val av ordförande i styrelsen.
15.2. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen.
15.3. Val av suppleanter15.4.
Val av revisor och revisorsuppleant. (Se § 7) I detta beslut får den nyvalda styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter ej deltaga.
16. Val av valberedningens sammankallande och övriga ledamöter. (Se § 8). I detta beslut får den nyvalda styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter ej deltaga.
17. Övriga ärenden som styrelsen anmält till behandling av föreningsstämman.
18. Övriga ärenden som anmälts av medlem i stadgeenlig ordning.
§ 9.8
På extra föreningsstämma får endast följande ärenden förekomma:
. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän och rösträknare.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Övriga ärenden som styrelsen anmält till behandling av föreningsstämman.
7. Ärenden som anmälts av medlem i stadgeenlig ordning.
§ 9.9
Vid ordinarie och extra föreningsstämma har varje familj och varje personalmedlem en röst. Röstning med fullmakt från annan medlem får ej förekomma.
§ 10
Räkenskapsåret.

Räkenskapsåret omfattar tolv månader och löper under tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni.
§ 11
Föreningens upplösning.

§ 11.1 Beslut om upplösning av föreningen kan ske efter beslut av två på varandra följande ordinarie eller extra föreningsstämmor. För att vara giltigt krävs att ärendet angivits i kallelsen till de båda stämmor som fattat beslutet.
§ 11.2
Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar delas mellan föreningens medlemmar i förhållande till medlemskapstid.
§ 12
Stadgeändring.

Föreningsstämman fattar beslut om att ändra stadgarna. Beslut från en stämma räcker om samtliga röstberättigade är närvarande och ett enhälligt beslutas. Beslutet är även giltigt om det likalydande fattas på två på varandra följande stämmor och 2/3 av de närvarande röstande, på den senare stämman, antar beslutet. Det ska klart framgå av protokollet att erforderlig majoritet uppnåtts. För att vara giltigt krävs också att ärendet angivits i kallelsen till de båda stämmor som fattat beslutet.
§ 13
Firmatecknare.

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordinarie medlemmar två i förening, varav minst en tillhör friskolans personal.