Allmänt om skolan

Söderby friskola drivs sedan 1997
genom Söderby Friskola ekonomisk förening.
Huvudmannen består av en styrelse med sju representanter från personalgruppen och sex representanter från föräldragruppen på skolan.
Styrelsens ordförande är en lärare.
Vår verksamhet är inte vinstdrivande vilket innebär att eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.
Verksamheten består av 10 klasser, från förskoleklass
till årskurs 9 samt fritidshem.
Den är indelad i 4 olika grupper eller arbetslag.
Klassernas elevsammansättning är åldershomogen och har ett riktvärde på max 26 elever i varje klass.

Vi vill ge våra elever en modern, progressiv, flexibel och utmanande skola som ställer krav och skapar resultat.
Vi har ett starkt intresse av att utbilda och utveckla barn så att de ges möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter de behöver för att stå väl rustade för framtidens krav.
Vi strävar efter att all personal ska ha adekvat kompetens och specialkunskaper inom respektive utbildningsområde.

Elever och barn med positiv utveckling och goda resultat Aktivt arbete utifrån värdegrunden och tydligt fokus på kunskapsuppdraget.
Personal som trivs och vill arbeta på skolan
Hög personal / lärartäthet med lång erfarenhet,
adekvat kompetens och låg personalomsättning.
Ekonomi i balans
För säkrad överlevnad och stabil kvalitetsnivå.
Alla vinstmedel återgår till verksamheten.
Nöjda och trygga elever och föräldrar
Trygg skolmiljö i små klasser och grupper.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) består av vår skolsköterska och skolläkare.  EMI´s främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Uppdraget syftar till att bevara och förbättra barn och ungdomars hälsa och att verka för sunda levnadsvanor för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.
Närmare presentation av skolhälsan här!