Verksamhetsidé

Elever och barn med positiv utveckling och goda resultat Aktivt arbete utifrån värdegrunden och tydligt fokus på kunskapsuppdraget.
 
Personal som trivs och vill arbeta på skolan
Hög personal / lärartäthet med lång erfarenhet,
adekvat kompetens och låg personalomsättning.
 
Ekonomi i balans
För säkrad överlevnad och stabil kvalitetsnivå.
Alla vinstmedel återgår till verksamheten.
 
Nöjda och trygga elever och föräldrar
Trygg skolmiljö i små klasser och grupper.

Vi vill ge våra elever en modern, progressiv, flexibel och utmanande skola som ställer krav och skapar resultat.
Vi har ett starkt intresse av att utbilda och utveckla barn så att de ges möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter de behöver för att stå väl rustade för framtidens krav.
Vi strävar efter att all personal ska ha adekvat kompetens och specialkunskaper inom respektive utbildningsområde.